topimage.png

Generalforsamling og referat 15. marts 2012

Årslev Net indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00

i aulaen på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der foreligger pt. ingen forslag.

5. Behandling af budget og fastættelse afr driftsbidrag og tilslutningsafgift.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

d.v.s. mandag d. 5. marts 2012

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Referat af generalforsamlingen:

Ad. 1

John Gylling blev valgt til dirigent.

Ad. 2

Peter redegjorde for årets begivenheder. Det forgangne år har været et roligt år, uden de store investeringer og beslutninger. Vi er gået fra 2456 til 2494 medlemmer, en stigning på 38. Tilslutningsbeløbet var i år nedsat fra 5800 kr. til 2500 kr.

Vi har i årets løb haft 2 områder som viste interesse for at komme på Årslev Net – henholdsvis Stensvang i Nr. Lyndelse og byen Tarup ved Hudevad. Men i begge områder var der ikke tilslutning nok til at vi kan udbygge nettet.

Vi har i 2011 arbejdet med sikring af antennehuset ved det grønne område omkring Næråparken/Kløvervej. I 2012 forventer vi at afslutte arbejdet med forbedret køling – overvågning – hegn.

I kølvandet på de mange bankkrak så har vi nu sikret vores likvide beholdninger ved at indsætte beløbene i flere banker.

Spørgsmål:

Carl Nielsensvej 34: Vi har af Dansk Kabel TV fået oplyst at vores signal er svagt da stikledningen er 50 m. lang. Hvem skal betale for en ny stikledning?

Holger: Vi leverer signalet + 30 meter for at man kan få et godt signal. Stikledning på egen grund skal betales af husejeren. Det konkrete tilfælde vil blive undersøgt nærmere snarest muligt.

Spørgsmål:

En fiber til Rolfsted?

Flemming: Der er i dag 6 fiber til Rolfsted, men de er opbrugt og Faaborgmidtfyn Kommune vil gerne have mere fiber. Samtidig har Årslev Net selv brug for flere fibre, for at kunne opdele Rolfsted og Ferritslev i flere mindre øer.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3

Keld gennemgik det udleverede årsregnskab for 1/1 2011 til 31/12 2011 med tilhørende specifikationer.

Regnskabet kan udleveres ved henvendelse på kontoret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4

Ingen indkomne forslag.

Spørgsmål:

Kan man få et ekstra simkort til internet?

Flemming: Internettet er Årslev Nets eget og et ekstra simkort til mobiltelefon er meget dyrt. Ligesom der kræves min. 5000 medlemmer.

Ad 5

Keld gennemgik budget for 2012. I budgettet var der indlagt en stigning på TV pakke 1 på 10,- kr. pr. måned mens at TV pakke 2 og 3 stiger med 25,- kr. pr. måned. Årsag til stigningen er primært at TV 2 fra 1. januar 2012 bliver en betalingskanal

Driftsbidrag nedsættes fra 550,- kr. om året til 456,- kr. pr. år. Tilslutningsafgiften sættes uændret til 2500,- kr.

Budgettet blev godkendt.

Ad. 6

Dirigenten foreslog at vi delte valget op i først et valg til bestyrelsen og derefter valg af suppleanter hvilket forsamlingen accepterede.

Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

Peter Sikora (modtager genvalg)

Holger Thiele (modtager genvalg)

Da der ikke var flere kandidater end man skal bruge blev begge 2 genvalgt til bestyrelsen,

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende opstillede som kandidater:

Anker Birker – 1 suppleant

Anders Erbs – 2 suppleant

Begge blev valgt.

Ad. 7

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor

Ad. 8

Spørgsmål:

Man bør komme med til et bestyrelsesmøde når man er valgt som bestyrelsessuppleant?

Peter Sikora: Bestyrelsen drøfter det på næste møde og melder tilbage til suppleanterne.

Spørgsmål:

Jeg kan ikke få mit PCI kort til at fungere så jeg kan se TV på computeren.

Holger: Når du ikke har en netværksid så er det meget vanskeligt at bruge et PCI kort til at se TV på. Vi vil dog forsøge at få fremskaffet de relevante oplysninger fra YouSee.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dato: 15/3 2012