topimage.png

Generalforsamlinger

 

 

GENERALFORSAMLING 11. april 2019 KL. 19.00

 

REFERAT

 

                                           

 

Sted: Årslevhallen, Bøgehøjvej 2,  5792 Årslev

 

Fremmødte: 20

  

Velkomst ved formand Per Ole Jensen

  

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent

 

John Gylling valgt til dirigent, og konstaterer:

 

-          Generalforsamling er indkaldt i Midtfynsposten den 19. marts 2019 og er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, og er dermed beslutningsdygtig

 

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse.

 

2018 blev et år hvor vi har fortsat vores udvikling og udbedring af vores net til gavn for vores brugere af TV, Internet og ip-telefoni, jeg vil komme mere ind på dette senere.

 

Samtidig har vi også haft masser af udfordringer bl.a. har vi jo fået den her lille ting der hedder GDPR, også kendt som persondata forordning, som har været en stor opgave for alle virksomheder rundt om i Danmark og også her i Årslev Net. Men vi mener at vi nu har styr på tingene og kontoret føler sig trygge ved det.

 

En af de større ting sidste år var at vi søsatte en noget større installation ved at udbrede vores Net til Nørre Søby hvilket har været en stor succes, og her har vi nu fået 93 tilslutninger som må siges at være flot. Vi har også fået god respons fra brugerne så vi håber vi får nogle rigtig tilfredse brugere, som vi glæder os til at servicere i fremtiden og forhåbentlig med en større tilslutning i fremover.

 

Som nævnt tidligere, så har vi fortsat vores udvikling i nettet og udbedrer hele tiden kabel føringer m.m. for hele tiden at have udstyret og materialet i orden. Dette er bl.a. sket ved at vi har fået etableret nye Antenne huse i Nr. Lyndelse – Rolfsted og Ferritslev, derfor har der også været en del arbejde med at grave fiber kabler ned.

 

Dette betyder også at der stadig udestår lidt arbejde med at udbedre, hvor vi har gravet og dette er vi i fuld gang med. Vi har ventet med dette grundet vejr forholdene lige skulle være de rette, så vi ikke lavede noget der bare skulle laves om igen.

 

I takt med at der kommer flere og flere børn og unge på nettet og selvfølgelig også os andre gamle, der finder ud af at der er mange andre muligheder som ikke før var der, så bliver nettet jo også mere og mere udfordret, hvilket har kunnet ses på vores forbrug. Dog har vi ikke været i bekneb med hastighederne da vi har sørget for at backbone og net hele tiden er gearet til at tage de udfordringer der kommer, sådan at brugerne ikke mærker dette.

 

Men når nu der kommer flere på og bruger alle de tjenester der findes, bl.a. Yousee som jo er begyndt at lave Bland selv, hvor også Netflix m.m. kan tilvælges, gør det også at netværket i hjemmene bliver udfordret i sær på det Wifi/trådløse. Når man i et hjem bruger mange tjenester og især via det Wifi/trådløse er der mange ting man skal være opmærksomme på. Man skal sørge for at en router er placeret et godt sted så det Wifi/trådløse signal der sendes, har størst mulighed at nå rundt i huset, men selv om man gør det kan der være forhold, der gør at det stadig er svært at nå rundt over alt f.eks. meget jern i væggene, flere etager eller at modem gemmes væk i et skab.

 

Derfor har vi også valgt at hjælpe medlemmerne ved at tilbyde gratis Wifi check som kan bestilles på kontoret. Man vil også kunne bestille Wifi extendere på kontoret som kører med nyeste Mesh teknologi, hvilket gør at hvis man bruger dette og eksempelvis sætter 2 af disse op så mesh systemet sørger for at man hele tiden er koblet på den bedste extender, lidt som man kender det fra mobiltelefonen der hopper/roamer fra mast til mast, det er lidt det samme der sker her.

 

Vi håber dette kan hjælpe brugerne til at få en bedre oplevelse i hjemmet, når de skal have flere enheder kørende med diverse tjenester hele tiden.

 

Vi håber også at I og vores øvrige medlemmer vil være gode til at tage fat i kontoret når der opleves problemer med nettet derhjemme, så det ikke er noget der bare kører på diverse sociale medier og aldrig når frem til os. Selvfølgelig kan man også få hjælp fra venner og bekendte via nettet, men mange gange bliver det bare til en dialog hvor personerne ikke helt selv ved hvorfor der opstår problemer og så bliver dialogen bare negativ i stedet for at det de fleste gange kunne løses ved et opkald til kontoret.

 

Vi har også i takt med at vi har fået meget større aktivitet på internettet valgt at indføre Secure DNS, hvilket er et produkt der hjælper vores medlemmer med ikke at ramme hjemmesider der kan have koder, der gør at man bliver ramt af eksempelvis ransomeware og får krypteret sin pc og data. Vi har et håb om at dette kan gøre at vores medlemmer holdes så godt som fri fra ransomeware og andet snask. Antivirus programmer kan slet ikke i dag holde ens pc fri fra dette og hjælper kun med en mindre procentdel så derfor er dette et rigtig godt tillæg så man øger sikkerheden.

 

Dette kan og har betydet at sider der ikke skal rammes er blevet ramt, hvilket der kan være flere årsager til. Der kan have været kode på disse sider der har været ondsindede og derfor gjort at siden har været lukket. Disse sider bliver selvfølgelig åbnet med det samme og dette er også blevet gjort og igen her vil vi selvfølgelig gerne have at I og alle medlemmer tager kontakt til os så snart I oplever sider, der ikke bør være lukket, derefter vil vi sørge for at der bliver åbnet, med mindre det selvfølgelig er en side der umiddelbart vil være skadelig.

 

Som altid sker der hele tiden rokering og ændringer på kanal siden og dette gør jo at man skal huske at få opdateret sit fjernsyn hvis det ikke selv er i stand til det som mange nyere fjernsyn kan. Men dette sker for at kunne tilbyde kunderne det bedste fjernsyn og ydelser hele tiden.

 

Yousee har udvidet deres sortiment med flere bland selv produkter og har nu også tilføjet streaming tjenester såsom Netflix, HBO og er nu også kommet med deres egen helt nye kanal Xee som findes i alle pakker.

 

Medlemstallet i Årslev Net medlems tal er steget fra 2545 siden sidste general forsamling til nu 2679 hvilket er en stigning på 134.

 

I samme periode er vores antal internet brugere steget fra 1801 til 2003 hvilket igen må siges at være en rigtig god stigning og må betyde at vores produkt lever op til medlemmernes forventning og det er hele tiden vores største fokus.

 

Men det betyder også bare at vi hele tiden skal sørge for at vi følger udviklingen og udvider og forbedrer hele tiden så det kan understøttes at nettet bliver større så alle hele tiden får den bedste oplevelse og udnyttelse af nettet.

 

Da vi hele tiden får flere og flere på vores internet og det bliver brugt af flere og flere i hjemmet betyder det også at vores internet udgør en større risiko hvilket også har fået os til at se hvad der kan gøres for at sikre at nettet hele tiden er kørende.

 

Det har gjort at vi har valgt at få etableret en redundant / alternativ linie, alternativ betyder at den er fuldstændig selvstændig trukket ind til vores hovedstation sådan at kabel føring går til andre globalconnect hubs, sådan at et kabel brud mod Odense ikke vil lægge hele vores net ned, da vi så kan køre syd over i stedet. Dette vil sørge for at vi sikrer stabiliteten i vores net endnu mere end hidtil.

 

Vi vil også i løbet af året forsætte med at få udbedret nettet og skiftet kabler sådan at nettet er optimalt og kører så fejlfrit som muligt, så vi kan følge med og hele tiden få sendt det bedste signal til vores medlemmer.

 

Vi har også i løbet af 2019 fået indført et nyt system Enigma til styring af vores forbindelser og opkoblinger til jer medlemmer dette gav os en del problemer lige til at starte med, men vi har fået løst dette løbende, og vi har et håb om at dette system vil lette styringen af de forskellige forbindelser vi hele tiden skal holde styr på til det enkelte medlem, sådan at vi yder vores bedste overfor for jer som medlemmer og giver os selv et bedre overblik og en bedre administration.

 

Afslutningsvis vil jeg lige sige en tak til vores kontor for igen at være der for medlemmerne, de gør et stort arbejde for at I som medlemmer hele tiden kan få det bedste ud af de ydelser vi udbyder. De vil så gerne have at I føler jer godt behandlet og har så fejlfrit et produkt som muligt så stor tak til dem.

 

Jeg vil også gerne lige tage noget op som der bliver talt meget om og som mange misforstår, og det er det her med at vi gerne vil have fiber Fiber for så bliver alt bare bedre.

 

Det man skal vide er at bare fordi man får fiber direkte trukket ind til huset, betyder det ikke at man får en bedre forbindelse end den man har i dag med coax. Coax er fuldt ud i stand til at levere de hastigheder der i dag udbydes og kan faktisk sagtens trække gigabit forbindelser, så bare fordi man får fiber får man ikke bedre forbindelse. Den dag hvor coax ikke kan levere er sagen jo en helt anden men der vil gå år inden dette bliver tilfældet. Som altid skal vi nok følge udviklingen og hele tiden sørger for at I medlemmer får den bedst mulige forbindelse.

 

Som altid vil jeg igen i år opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig ”informationer” fra vores selvbetjeningsside så informationer kan modtages hvis der er problemer eller planlagt arbejde.

 

-          Ingen spørgsmål eller kommentarer

 

-          Beretning godkendt

  

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

Regnskab for 2018 blev aflagt af kasserer Keld Jakobsen.

  

-          Ingen spørgsmål eller kommentarer

 

-          Regnskab godkendt

  

4. Eventuelle forslag.

 

Ingen indkomne forslag

  

5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abb. bidrag for det kommende regnskabsår.

 

Budget for 2019 er en fremskrivning af det vi kender.

 

Der er afsat 1,6 mill. kr. til anlægs investeringer i 2019:

 

-        Udvidelse af anlæg 

-        Ny udstykninger

  

Driftsbidraget er uændret til 38 kr./måned

 

Tilslutningsafgift ændres til 2000 kr.

  

-          Ingen spørgsmål eller kommentarer

 

-          Budget, driftsbidrag og tilslutningsafgift blev godkendt.

  

TV pakkepriser for 2019:

 

Pakke 1. - 170 kr./måned  

Pakke 2. - 375 kr./måned  

Pakke 3. - 505 kr./måned   

 

6. Valg af bestyrelse(alle genopstiller) og 2 bestyrelsessuppleanter.

 

- Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

 

Per-Ole Jensen 

Poul Erik Christensen 

Keld Jakobsen

 

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev alle genvalgt.

 

 

-          Følgende af suppleanter er på valg:

 

Peter Sikora  - 1 suppleant 

Anker Birker - 2 suppleant               

 

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev begge genvalgt.

  

7. Valg af revisor.

 

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor.


 8. Eventuelt.

 

Flemming fortalte lidt om WIFI:

 

10 % af fejl vi får ind er relateret til nettet, øvrige 90 % er i hjemmet, heraf relaterer  80 % sig til WIFI 

De fleste WIFI problemer opstår ved fejl placering af modem:

 

-          Gemt i skab 

-          På gulvet bag møbler 

-          I den ene ende af huset 

-          Flere etager i huset. 

-          Forældet udstyr

 

Der tilbydes gratis WIFI check, til vejledning og afhjælpning af diverse problemer

  

Spørgsmål fra salen:

 

-          WIFI forbindelse falder ud selv om jeg sidder i samme rum

  

Der er mange udfordringer ved WIFI, opdateringer af firmware på udstyr, naboer der sender på samme kanaler, WIFI kort der er defekt mm. 

Kontoret følger op på sagen.

  

-          Jeg har TV box, mellem 19 og 19.30 falder den ud når den kører på live TV.

 

Det er kun i det tidsrum. Ifølge YOUSEE mangel der 4 dB i signalet. 

Kontoret følger op på sagen

  

-          Jeg har YOUSEE box, når der skiftes program, kommer der fejl melding, skiftes tilbage er den god nok.

 

Kontoret følger op

  

-          Hvis der er opdateringer til MODEM, foregår det så automatisk?

  

Nej, det er fravalgt, vi kan risikere at man er i gang med noget, som vi afbryder hvis MODEM pludselig genstartes. 

Opdatering sker automatisk ved opstart/genstart af MODEM. 

MODEM skal bare slukkes og tændes. 

 

-          Kommunikation mellem boligforening og Årslevnet er ikke for god. 

Det vil være rart om signalet var etableret når man flyttede ind, og man ikke skulle vente et par dage.

  

Vi kan ikke lave tilslutning, før vi får besked fra boligforeningen, at der flytter nogen ind. 

Spørger tager fat i boligforening.

 

  

 

Generalforsamling afsluttet med tak for fremmøde samt god ro og orden

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
REFERATER:
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 26/3 2015

Ordinær generalforsamling 12/3 2015

Ordinær generalforsamling 13/3 2014

Ordinær generalforsamling 04/4 2013

Ordinær generalforsamling 15/3 2012

Ordinær generalforsamling 31/3 2011

Ordinær generalforsamling 09/12-2010

Ekstraordinær generalforsamling 03/06-2010

Ordinær generalforsamling 19/05-2010

Ekstraordinær generalforsamling 19/11-2009

Ordinær generalforsamling 05/05-2009

Ordinær generalforsamling 29/05-2008

Ekstraordinær generalforsamling 19/06-2007

Ordinær generalforsamling 24/05-2007 


Vedtægter kan også downloades som PDF fil her.

get_adobe_reader1