topimage.png

Nyhedsoversigt

Ordinær generalforsamling 31.marts 2011

samt referat. Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag 31. marts 2011 kl. 19:00

I aulaen på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1 Valg af dirigent

2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4 Eventuelle forslag.

Der foreligger pt. 2 forslag fra bestyrelsen:

a) Generel nedsættelse af tilslutningsbidraget fra de nuværende 5.800,- kr. til 2.500,- kr. Det skal ses i lyset af at der ikke længere er tilslutningspligt i nye udstykninger, at el-selskaberne meget gerne vil ind i området samt foreningens stabile økonomi.

b) Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på hvorvidt der er opbakning til at indføre en turnusordning for afholdelse af generalforsamlinger og andre møder, således de øvrige byer i Årslev Nets dækningsområde tilgodeses på skift. (Årslev/Sdr. Nærå – Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse/Nr. Søby)

5 Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

6 Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7 Valg af revisor.

8 Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen. D.v.s. mandag d. 21. marts 2011.

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Referat af generalforsamling:

Generalforsamling torsdag 31. marts 2011 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Aulaen)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.

3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

4: Eventuelle forslag - se nedenfor.

5: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende år.

6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7: Valg af revisor.

8: Eventuelt.

Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:

a): Generel nedsættelse af tilslutningsbidraget fra de nuværende 5.800,- kr. til 2.500,- kr. Det skal ses i lyset af at der ikke længere er tilslutningspligt i nye udstykninger, at el-selskaberne meget gerne vil ind i området samt foreningens stabile økonomi.

b): Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på hvorvidt der er opbakning til at indføre en turnusordning for afholdelse af generalforsamlinger og andre møder, således de øvrige byer i Årslev Nets dækningsområde tilgodeses på skift. (Årslev/Sdr. Nærå – Rolfsted / Ferritslev og Nr. Lyndelse/Nr. Søby)

Ad. 1

John Gylling blev valgt til dirigent.

Ad. 2

Peter redegjorde for årets begivenheder. Vi er flyttet til Stationsvej 77 hvor vi har fået et godt lille kontor. Der blev lavet en god afregning med Dansk Kabel TV på udbygningen af sendenettet. For øjeblikket kører vi en kampagne med husinstallationstjek til 175,- kr. Årslev Net bidrager med et beløb til hver enkelt husinstallationstjek. Vi skal forvente at antallet af analoge kanaler falder i de kommende år for at give plads til flere digitale kanaler. Vi har udbygget internettet således at vi nu kan tilbyde 25/4 Mbit som højeste internethastighed. YouSee har meddelt at de 1/6 2011 lancerer ”frit valg” – alle skal dog som minimum have grundpakken (pakke 1) og vælge minimum 4 kanaler. YouSee forventer indenfor de næste 3 år at have ca. 50 HD kanaler. Betaling for TV2 skal betales af alle husstande. Der er ikke tilslutningspligt længere i nyudstykninger og i de eksisterende steder hvor der i dag er tilslutningspligt forventer vi at den ophører. Vi skal have sikret antennestationen ved Næråparken med hegn – overvågning – køling.

Spørgsmål:

Hvor lang er kontrakten med YouSee ?

Peter: 2 år og 9 måneder. Kontrakten blev indgået 1/7 2010 så der er en restløbetid på 2 år.

Spørgsmål:

Hvorfor har man valgt en så lang kontrakt ?

Peter: Fordi vores medlemmer skal have en rimelig tidshorisont.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3

Keld gennemgik det udleverede årsregnskab for 1/7 2010 til 31/12 2010 med tilhørende specifikationer.

Regnskabet kan udleveres ved henvendelse på kontoret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4

Peter redegjorde for bestyrelsens 2 forslag.

Forslag a:

Kommentarer til forslaget:

Jeg syntes ikke det er nogen god ide at nedsætte tilslutningsbeløbet. Lad dog de andre selskaber tage dem som ikke vil være med hos Årslev Net.

Kommentarer til forslaget:

Jeg syntes det er en god ide med nedsættelsen.

Der var ingen som krævede skriftlig afstemning.

Forslag a blev godkendt

Forslag b:

Der var ingen som krævede skriftlig afstemning.

Forslag b blev godkendt.

Ad 5

Keld gennemgik det budget for 2011 som var blevet vedtaget på sidste generalforsamling. Budgettet er stadig gældende pga. omlægningen af regnskabsåret.

Budgettet er tidligere godkendt.

Ad. 6

Dirigenten foreslog at vi delte valget op i først et valg til bestyrelsen og derefter valg af suppleanter hvilket forsamlingen accepterede.

Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg :

Poul Erik Christensen (modtager genvalg)

Keld Jakobsen (modtager genvalg)

Per-Ole Jensen (modtager genvalg)

Da der ikke var flere kandidater end man skal bruge blev alle 3 genvalgt i bestyrelsen,

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende opstillede som kandidater:

Anker Birker – 1 suppleant

Anders Erbs – 2 suppleant

Begge blev valgt.

Ad. 7

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev valgt som revisor

Ad. 8

Spørgsmål:

Jeg har et IP telefonabonnement som er billigere end Årslev Nets.

Peter: Vi undersøger med vores leverandør om der er mulighed for at vi kan tilbyde billigere IP telefoni.

 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.