topimage.png

Nyhedsoversigt

Fakta om ændringer i TV pakker

Ændringerne i YouSee’s tre standard tv-pakker

YouSee’s Grundpakke
Tre af de eksisterende kanaler ZDF, Ekstrakanalen og NDR eller SVT1 vil fremover kun blive distribueret digitalt. Den franske TV5 Monde udgår. Pakken udvides med HD-versioner af TV 2, ARD og SVT2 samt den nye 24-timers kanal fra TV 2-regionerne.

YouSee’s Mellem- og Fuldpakke

TV 2 Film udgår og til gengæld får Fuldpakken fire nye kanaler:

  • Disney Junior, en kanal målrettet de 2-7 årige
  • TLC, en moderne ’kvindekanal’
  • TNT 7, en underholdningskanal fra Turner Broadcasting, der byder på en blanding af reality, livsstilsprogrammer, serier og film
  • Kanal Sport, en 24 timers kanal med dansk sport og breddeidræt. Lanceres 1. marts 2012

 http://yousee.dk/tv2012

YouSee udfører en større omlægning på radio/tv-delen i dagene mellem d. 21. og 23. november. (09:00 - 17:00)

Kort fortalt vil der sker ændringer på følgende områder:

Ændringer af digitalt udbud.

Fjernelse af analoge kanaler.

Ændringer i radioudbud.

Lancering af nye kanallister og netværks-id til digital tv.

Du kan læse mere omkring disse ændringer, og se hvornår dit område vil være berørt på:

Vi beklager de gener, arbejdet medfører for vores kunder.

Venlig hilsen

 

YouSee

Yousee - ændringer i TV pakker

YouSee Nyhedsservice nr. 55

- oktober 2011Ændring i tv-pakkerne

Hvornår går de nye kanaler i luften?

Omlægningen af vores tv-pakker starter 21. november og vil vare et par dage frem.

På de program-pladser, hvor kanalen ikke går i luften ved omlægningen (TV 2 HD og TV 2 Regionerne),

vises et informationsskilt på sendefladen på kanalens programplads. TV 2-kanalerne går først i luften

11. januar 2012, og når de lanceres vil de automatisk kunne ses på deres programpladser.

Kanalerne skal indlæses igen:

Selv om det ville være skønt og ideelt, så kommer de nye kanaler desværre ikke altid ind på tv’et

helt af sig selv. Gamle kanaler forsvinder, nye kommer til, og nogle skifter plads.

Afhængig af, hvor i landet man bor, sker det enten 21., 22. eller 23. november 2011.

Bortset fra TV 2 HD og TV Regionerne, som først kan ses fra 11. januar 2012.

På vores hjemmeside kan jeres beboere og medlemmer finde vejledninger og hjælp til at indlæse

deres kanaler igen og andet, som man skal foretage sig for at kunne se tv, som man plejer.

Har man en YouSee Boks finder boksen automatisk kanalerne.

Her finder du information om, hvad man skal gøre for at kunne se kanalerne efter 21. november 2011
 

Indlæs kanalerne igen


Læs om ændringerne i Indblik

I vores magasin Indblik, til bolig- og antenneforeninger, bestyrelser og formænd, kan du læse alt om

de nye kanaler og andre spændende artikler om MPEG4 og OTT (Over The Top). Det nye nummer af

Indblik er lige nu på vej med posten.

Du kan allerede nu online læse Indblik, hvor Freddie Fjeldsted, salgs- og vicedirektør i magasinets

leder live fortæller om Ekstrakanaler, MPEG4 og TV 2 som betalingskanal.

 

Se live leder og hele magasinet her: Indblik oktober 2011

Ordinær Generalforsamling 15/3 2012

Årslev Net indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.00

i aulaen på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der foreligger pt. ingen forslag.

5. Behandling af budget og fastættelse afr driftsbidrag og tilslutningsafgift.

6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

d.v.s. mandag d. 5. marts 2012

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Ordinær generalforsamling 31.marts 2011

samt referat. Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag 31. marts 2011 kl. 19:00

I aulaen på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1 Valg af dirigent

2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4 Eventuelle forslag.

Der foreligger pt. 2 forslag fra bestyrelsen:

a) Generel nedsættelse af tilslutningsbidraget fra de nuværende 5.800,- kr. til 2.500,- kr. Det skal ses i lyset af at der ikke længere er tilslutningspligt i nye udstykninger, at el-selskaberne meget gerne vil ind i området samt foreningens stabile økonomi.

b) Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på hvorvidt der er opbakning til at indføre en turnusordning for afholdelse af generalforsamlinger og andre møder, således de øvrige byer i Årslev Nets dækningsområde tilgodeses på skift. (Årslev/Sdr. Nærå – Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse/Nr. Søby)

5 Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår.

6 Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7 Valg af revisor.

8 Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4., skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen. D.v.s. mandag d. 21. marts 2011.

M.v.h. bestyrelsen, Årslev Net

Referat af generalforsamling:

Generalforsamling torsdag 31. marts 2011 kl. 19.00 På Broskolen i Årslev (Aulaen)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent.

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til godkendelse.

3: Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

4: Eventuelle forslag - se nedenfor.

5: Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende år.

6: Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

7: Valg af revisor.

8: Eventuelt.

Jf. punkt 4, så stiller bestyrelsen nedenstående forslag:

a): Generel nedsættelse af tilslutningsbidraget fra de nuværende 5.800,- kr. til 2.500,- kr. Det skal ses i lyset af at der ikke længere er tilslutningspligt i nye udstykninger, at el-selskaberne meget gerne vil ind i området samt foreningens stabile økonomi.

b): Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på hvorvidt der er opbakning til at indføre en turnusordning for afholdelse af generalforsamlinger og andre møder, således de øvrige byer i Årslev Nets dækningsområde tilgodeses på skift. (Årslev/Sdr. Nærå – Rolfsted / Ferritslev og Nr. Lyndelse/Nr. Søby)

Ad. 1

John Gylling blev valgt til dirigent.

Ad. 2

Peter redegjorde for årets begivenheder. Vi er flyttet til Stationsvej 77 hvor vi har fået et godt lille kontor. Der blev lavet en god afregning med Dansk Kabel TV på udbygningen af sendenettet. For øjeblikket kører vi en kampagne med husinstallationstjek til 175,- kr. Årslev Net bidrager med et beløb til hver enkelt husinstallationstjek. Vi skal forvente at antallet af analoge kanaler falder i de kommende år for at give plads til flere digitale kanaler. Vi har udbygget internettet således at vi nu kan tilbyde 25/4 Mbit som højeste internethastighed. YouSee har meddelt at de 1/6 2011 lancerer ”frit valg” – alle skal dog som minimum have grundpakken (pakke 1) og vælge minimum 4 kanaler. YouSee forventer indenfor de næste 3 år at have ca. 50 HD kanaler. Betaling for TV2 skal betales af alle husstande. Der er ikke tilslutningspligt længere i nyudstykninger og i de eksisterende steder hvor der i dag er tilslutningspligt forventer vi at den ophører. Vi skal have sikret antennestationen ved Næråparken med hegn – overvågning – køling.

Spørgsmål:

Hvor lang er kontrakten med YouSee ?

Peter: 2 år og 9 måneder. Kontrakten blev indgået 1/7 2010 så der er en restløbetid på 2 år.

Spørgsmål:

Hvorfor har man valgt en så lang kontrakt ?

Peter: Fordi vores medlemmer skal have en rimelig tidshorisont.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3

Keld gennemgik det udleverede årsregnskab for 1/7 2010 til 31/12 2010 med tilhørende specifikationer.

Regnskabet kan udleveres ved henvendelse på kontoret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4

Peter redegjorde for bestyrelsens 2 forslag.

Forslag a:

Kommentarer til forslaget:

Jeg syntes ikke det er nogen god ide at nedsætte tilslutningsbeløbet. Lad dog de andre selskaber tage dem som ikke vil være med hos Årslev Net.

Kommentarer til forslaget:

Jeg syntes det er en god ide med nedsættelsen.

Der var ingen som krævede skriftlig afstemning.

Forslag a blev godkendt

Forslag b:

Der var ingen som krævede skriftlig afstemning.

Forslag b blev godkendt.

Ad 5

Keld gennemgik det budget for 2011 som var blevet vedtaget på sidste generalforsamling. Budgettet er stadig gældende pga. omlægningen af regnskabsåret.

Budgettet er tidligere godkendt.

Ad. 6

Dirigenten foreslog at vi delte valget op i først et valg til bestyrelsen og derefter valg af suppleanter hvilket forsamlingen accepterede.

Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg :

Poul Erik Christensen (modtager genvalg)

Keld Jakobsen (modtager genvalg)

Per-Ole Jensen (modtager genvalg)

Da der ikke var flere kandidater end man skal bruge blev alle 3 genvalgt i bestyrelsen,

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Følgende opstillede som kandidater:

Anker Birker – 1 suppleant

Anders Erbs – 2 suppleant

Begge blev valgt.

Ad. 7

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev valgt som revisor

Ad. 8

Spørgsmål:

Jeg har et IP telefonabonnement som er billigere end Årslev Nets.

Peter: Vi undersøger med vores leverandør om der er mulighed for at vi kan tilbyde billigere IP telefoni.

 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

YousSee Kanlomlægninger

YouSee har 1. december 2010 gennemført kanalomlægninger
for at få plads til flere HD kanaler. Mangler du derfor nogle kanaler så lav en kanalsøgning.